Okresný náčelník Dr.Aladár Ondrejkovič

8. listopadu 2006 v 12:10 | Stephanus O.-S.
ObetaDo pôsobnosti Okresného náčelníka v Zlatých Moravciach Dr. Aladára Ondrejkoviča patrilo aj letné sídlo prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka v Topolčiankach.


Tu pán prezident a jeho deti prijímali v rodinnej atmosfére svojich priateľov a politikov. Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič (*02.VI.1889 Dolné Držkovce †28.VII.1964 Bratislava) sa v zámku Topolčianky, bývalom majetku svojho príbuzného grófa Keglevich de Buzin, sa ale najčastejšie zvítal so svojim ďalším príbuzným prezidentom Správneho súdu Dr. Martinom Mičurom, dôverným priateľom celej rodiny pána prezidenta T. G. M.

Život v radosti i starostiach (S080)
V septembri 1931 začal nový školský rok pre vyše 100 chlapcov v Šaštíne. Okrem štúdia im však po rozume lietajú aj všelijaké huncútstvá, ktoré udržujú veselého ducha. Jeden z chlapcov ich opísal takto :
" Je pondelok. Máme chémiu. Chystáme sa na pokusy. Priateľ Štefo spravil dnes na poludnie prvý pokus a vydarilo sa mu. Ošmekol kuchárov o dve porcie salámy. Nech žije veda!" O pár dní bola tradičná oberačka v Horných Orešanoch. Pozval nás dp. Augustín Vávra. V Bolerázi ráno po posilnení sme si prezreli továreň na škrob. Radi si spomíname aj teraz na veľkú ochotu a úslužnosť pánov inžinierov. Šándor si už dva dni sladí kávu pekným škrobovým cukrom, lenže svet je zlý a ktosi ho oň olúpil...........Po svätej omši v Orešanoch prišiel obed. Každý si vytiahol svoj " vercajch " a či " echcajch " a sliepky, kačice a husi sa museli podrobiť. A tých slivkových gúľ bolo veru do päť tisíc. Nuž a veru sme sa riadili i starým porekadlom : - Suché polej, aby sa ti nechytilo........ Keď sme sa vrátili z oberačky, prišiel medzi nás pán inšpektor. Direktor bol vtedy až hen v Dlhej žobrať skyvu chleba, veru treba, nás je pekný šík a žalúdky nám lepšie fungujú ako mozgy. V Benediku tento rok bola obliečka 40 klerikov, laici dostali medailónik Panny Márie Pomocnice kresťanov. Po tomto obrade všetci s horiacou sviecou v rukách počúvajú kázeň Jozefa Bokora, direktora zo Šaštína. Slávnostnú svätú omšu mal msgr. Dr. Štanzel, veľký priateľ a podporovateľ saleziánskeho diela na Morave. Noviciát aj filozofický študentát bol vtedy v Benediku spoločný s českými saleziánmi. Tento rok sa v Benediku začalo so stavbou kaplnky, do ktorej by chodievali novici spolu so študentami. Dobrodinci zo Psár venovali do tejto kaplnky peknú sochu Božského srdca. Keď bola kaplnka dokončená, prišiel ju posvätiť pán biskup Marián Blaha. Tri dni pred sviatkom Nepoškvrnej sa konala posviacka " Kultúrneho domu Don Bosca " v Kozárovciach. Posviacku previedol dekan z Hr. Nemiec vdp. Dodek. Salezián Dr. František Sersen, ktorý bol kaplánom v Kozárovciach na posviacke osvetlil význam diela. Na posviacke prehovorili aj najväčší dobrodincovia -
kkkk
Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič a pán organista Belo Fajta. Deň pred posviackou neočakávane zomrel generálny predstavený saleziánov don Filip Rinaldi vo veku 76 rokov. Saleziáni odchádzajú, ale dielo, ktoré vytvorili v nesmrteľných dušiach bude trvať naveky.

Prešovský Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič žiadal 20 - 22 februára 1939 od predsedu autonómnej vlády Dr. Jozefa Tisu pomoc pohraničným obciam, výstavbu železnice Prešov - Strážske, reguláciu povodia rieky Torysa, zlepšenie dopravného systému na východe Šariša a úpravu pozemkových kníh.


Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič, jeho manželka Anna Torok a ich dcéra Gizella

Notes for Aladar Ondrejkovič:
In 1912 he received his Doctorate of Law from the University of Budapest. He had been a prisoner of war (P.O.W.) in Siberia (Krasnoyarsk) in World War 1 (WWI). War ended in 1918, but because the news of this was slow to reach the camps it was a year before all the guards began leaving. The prisoners weren't told what was happening and were just left there to die. Since the guards were leaving and there was no food, Aladár and his fellow captives escaped their confines and began walking from village to village on their journey home. In each village, all they were given to eat were onions as that was the only thing the villagers had to give. It took almost a year to get back to Budapest, Hamburg in 1920.
krasnoyarsk
Aladár and Anna moved to Slovakia in 1922. He became the Deputy Governor of the town of Topolčany, then two years later he transferred to become the Governor of the Považská Bystrica and of the Zlaté Moravce District where he was for ten years.


Note: He funded the first fire vehicle in the district and was given an honourary fire chief status from all the area villages. He had the certificates hung in the hallway (source: Gizelle Kerney - daughter).

More About Aladár Ondrejkovic: Degree: 1912, Doctorate of Law from the University of Budapest.1
More About Aladar Ondrejkovic and Anna Török: Marriage: 1914
Children of Aladar Ondrejkovic and Anna Török are: Gizelle Ondrejkovic *25.02.1916 in Budapest. Kamila Ondrejkovic, b. 25 Mar 1926, Budapest, d. 1991 in the Toronto, multiple sclerosis. ch.


V Považskej Bystrici bol v roku 1923 Okresným náčelníkom Dr. Aladár Ondrejkovič, jeho matka bola Domina Illustrissima Anna Sandor de Szlavnicza a otec Obvodnéhý notár v notárskom obvode Dolné Držkovce a následne v notárskom obvode Šimonovany Dominus Stefan I. Ondrejkovič. Považský hrad a panstvo boli do polovice 19.storočia majetkom rodu Balassa de Kekko et Gyarmat, sobášom pokrvne a majetkovo priamo spojeným s rodinou Sandor de Szlavnicza. V roku 1684 obliehalo hrad vojsko cisára Leopolda I., keď ho krátko predtým obsadili vojská Imricha kniežaťa Thököly, tiež pokrvne a majetkovo príbuzného s rodinou Sandor de Szlavnicza.


Župný palác v Prešove. V roku 1938 jeden z najosvedčenejších okresných náčelníkov menovaných Krajinským úradom v Bratislave bol Dr. Aladár I. Ondrejkovič. V súvislosti s Mníchovskou dohodou bol preto odvolaný zo Zlatých Moraviec (tu boli jeho schopnosti viac ako 10 rokov podrobované trvalej skúške, podliehalo mu totiž aj letné sídlo prezidenta čs. republiky Topolčianky). Následne bol menovaný do funkcie Okresného náčelníka v Prešove s úlohou organizovať v okrese dislokáciu a prácu štátnych úradov, ktoré bola Česko-slovenská republika prinútená evakuovať z Košíc a časti Východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi po Viedenskej arbitráži 2. nov. 1938. V Prešove bol Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič nútený čeliť aj ozbrojeným záškodníkom ktorí na územie jeho okresu prenikali z Poľska a časti územia okupovaného Maďarskom. Ešte väčšej pracovnej a organizačnej záťaži bol vystavený Dr. A. Ondrejkovič po 14. marci 1939 keď sa okres Prešov ocitol vo vojnovej zóne v súvislosti bojmi vojsk (a ich evakuáciou s úradmi a civilnými osobami) už neexistujúceho čs. štátu na Podkarpatskej Rusi s maďarským vojskom, ktoré už 22. marca napadlo aj územie Slovenska.


Záver samaritánskeho kurzu a skúšok, ktoré sa konali v Čiernom orli od 28.8. do 24.09.1939 s účasťou 28 mužov a 175 žien. Predný rad zĺava: policajný kapitán Kováč, veliteľ východoslovenskej divízie plukovník gšt. Augustín Malár, minister národnej obrany generál I. tr. Ferdinand Čatloš, Okresný náčelník a veliteľ Okresnej hasičskej jednoty č. 5 v Prešove Dr. Aladár Ondrejkovič a Okresný lekár a predseda samaritánskeho odboru Červeného kríža v Prešove Dr. Anton Frič.


Tatra T 57 L Sanita. Prvé sanitky Tatra 57L pre ČSČK v Prešove zaviedol tamojší Okresný náčelnik Dr. Aladár I. Ondrejkovič.
Magda a Milecz ?
Slečna Magda Ondrejkovičová a Správca učiteľ Stefan Ondrejkovič v roku 1941 v Bielych Karpatoch ?


Kaplnka rodu Országh príbuzného s rodinou Ondrejkovič-Sandor de Szlavnicza v obci Abramová. Svokor Rudolfa Fraštackého bol dlhoročný Krajinský prezident Dr. Jozef Országh.
Dr.
Župný palác v Bratislave. Tu bolo sídlo župana grófa Pálffy. Po roku 1928 tu bolo sídlo Krajinského presidenta Dr. Jozefa Országha a neskôr aj sídlo Okresného náčelníka ktorým bol Dr. Aladár Ondrejkovič. (Boli vzájomne príbuzní o.i. cez rody Ruttkay a Sandor de Szlavnicza).

V období druhej svetovej vojny bol riaditeľ "Kvasnicovej továrňe" v Trenčíne Josef Tiso, manžel Renky Taus (obaja spolužiaci nadporučíka aut. zál. Aladára II. Ondrejkoviča z gymnázia). Limitujúcim výrobu margarínov bol prídel devíz na dovoz olejnatých surovín, aj keď výroba kvasníc, liehu a liehovín sa exportom aj do Švajčiarska na získavaní devíz podieľala. Továreň zamestnávala viac ako 200 robotníkov a 30 úradníkov. Vzhľadom na direktívy ktoré vydal guvernér Národnej banky a predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie JUDr Imrich Karvaš (jeho priateľ, príbuzný, od roku 1910 politický spojenec rodiny Ondrejkovič a od roku 1918 príbuzný predseda Najvyššieho súdu JUDr Martin Mičura, kolega z Právnickej fakulty aj ilegálneho odboja) a generálneho riaditeľa kartelu 7 slovenských cukrovarov "Cukorspol" úč. spol. Rudolfa Fraštackého (jeho kolega a spolupracovník z ilegálneho odboja Alexander Kornhauser - Kerney - po 1945 manžel Gizely Ondrejkovičovej, úspešnej šéfky volebného štábu Demokratickej strany v roku 1946, dcéry Dr. Aladára I. Ondrejkoviča) v roku 1941 prešla "Kvasnicová továreň" Trenčín pod "Družstvo hospodárskych liehovarov" Bratislava. V "Družstve hospodárskych liehovarov" pri hlasovaní a uplatňovaní ich nariadení na rozdeľovanie štátom regulovaných prídelov liehu výrobcom alkoholických nápojov (v súlade s ich daňovými priznaniami) t.j. aj firme "Herbária" Liška a spol., Trenčín mal rozhodujúce slovo Okresný náčelník v Bratislave Dr Aladár I. Ondrejkovič. Zdroj: aj Fond Krajský súd Prešov, Firemné oddelenie, i. č. 592. B II 272. kr. 53. 49/1942 ; CzechFolks.com PLUS » Josef Čermák: Dvojice slavných narozenin ;
Gizelle a Peter Kerney
Dcéra Okresného náčelníka Dr. Aladára Ondrejkoviča Lady Gizelle Kerney a jej najbližšia rodina z Toronta. Lady Gizelle Kerney rod. Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza sa prihovorila divákom Slovenskej televízie STV 2 spolu s najúpešnejšími osobnosťami Slovenského pôvodu v Kanade v programe "Slováci v Kanade". Vpravo jej syn sir Peter Kerney.

Poznámky: Magdaléna Fábry rod. Vojčeková 1908-1996 (medzi rokmi 1939-44 slúžil por. aut. Anton Fábry s priateľom a kolegom por. jazd. (od jari 1944 npor. aut. zál.) Aladárom II. Ondrejkovičom v Automobilnom prápore 1) ; Magdaléna Mičurová r. Sohlmannová ; Do núteného odovzaniu svojho okresu Maďarsku po 2.nov. 1938 bol Okresný náčelník v Košiciach Stefan Balažovič (Okresný náčelník vo Vrábloch do 08.12.1933). Bol bratanec nielen učiteľky Márie Turba manželky správcu učiteľa Stefana II. Ondrejkoviča, brata Dr. Aladára I. Onrejkoviča, ale aj bratanec riaditeľa pôšt na Slovensku Štefana Turbu, manžela jeho sestry Márie Ondrejkovičovej ; JUDr. Milan Mičura Malár Magdin 1921-1997 ; Katarína Ondrejkovičová rod. Malár *1926 †1992 ;

Zdroje: Lady Giselle Kerney rod. Ondrejkovič ; pplk. tank Aladár II. Ondrejkovič ; Magdaléna Suchánek ; Mária Turba ; pani Elenka Žuborová rod. Fraštacká ; pán Marko ; Národné noviny Issue: 8.12.1933. Štefan Balažovič (bratanec Márie Ondrejkovičovej rod. Turba) bol výmenovaný Krajinským úradom (prezident Dr. Jozef Országh) v Bratislave za nového Okresného náčelníka v Košiciach. Úrad nastúpil ešte pred vianocami ;Biblia


 

36 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 veridicusmercurius veridicusmercurius | 25. května 2011 v 21:39 | Reagovat

Nie je vidieť

2 Lukáš Lukáš | E-mail | Web | 29. září 2011 v 21:31 | Reagovat

Fajn blog

3 Martin Vaňourek Martin Vaňourek | E-mail | 9. února 2019 v 11:28 | Reagovat

Dobrý den, mohu Vás požádat o kvalitní kopii snímku zámku, který máte hned na začátku článku?

Děkuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama