JUDr. Martin Mičura

25. srpna 2006 v 20:18 | Stephanus O.-S.
- kresťanský politik, právnik, veľkostatkár (narodený 17.9.1883 v obci Dlhé Pole, okres Žilina, zomrel v roku 1946 v Moskve). Jeho otec bol Imrich Mičura, matka Mária Mičurová, rodená Madajová.
Študoval na gymnáziu v Žiline, Trenčíne, Rimavskej Sobote, na Právnickej akadémii v Bratislave, na Právnickej fakulte v Kluži a v Berlíne. V roku 1907 sa stal dr.politických vied, 1908 JUDr. V rokoch 1910-1918 bol advokát v Bytči, 1919 -1920 tekovský a nitriansky župan, 1920 - 1922 minister s plnou mocou pre Správu Slovenska v Bratislave. V rokoch 1923-1931 bol president súdnej tabule v Košiciach, 1931-1939 president Vrchného súdu a 1939-1943 predseda Najvyššieho súdu v Bratislave. So svojim veľkým priateľom Krajinským vicepresidentom a spisovateľom Dr. Jankom Jesenským bol príbuzensky spriaznený cez rodinu Ondrejkovič. (Obvodný notár v Dlhom Poli Rudolf Mičura bol manžel Anny Ondrejkovics). Cez ňu bol príbuzensky spriaznený npr. aj s plk. pech. Alojzom Androvičom z 2. oddelenia Hlavného štábu MNO v Prahe.
Počas štúdií v Kluži popredný predstaviteľ tamojšieho spolku slovenských študentov. V Bytči mal blízko ku katolíckemu krídlu slovenského národného hnutia, člen župného zastupiteľstva a župnej rady. V roku 1918 člen SNR, signatár martinskej Deklarácie slov. národa. Zakladal miestne SNR a národné gardy v okolí Bytče. Dr. Martin Mičura vo funkcii tekovsko-nitrianskeho župana a ministra s plnou mocou pre Správu Slovenska v Bratislave pomáhal budovať základy nového štátneho a samosprávneho aparátu.


Vládna budova na Gondovej 2 v Bratislave v roku 1921 v ktorej sídlilo ministerstvo s plnou movou pre Správu Slovenska. Pred vchodom je služobný automobil, ktorý čaká na Jeho Excelenciu Dr. Martina Mičuru.

JUDr. Martin Mičura spoluzakladal Právnicku fakultu UK a bol jej profesor. Po vzniku ČSR pokračoval v spolupráci so slovenskými katolíkmi, v 1921 sa s HSĽS rozišiel. Po dohode s vedením Čs.strany lidovej a z jeho podnetu sa 1925 postavil na čelo procesu usídlenia sa tejto strany na Slovensku. Na zjazde v Trenčianskych Tepliciach v júni 1927 sa konštituovala jej slovenská krajinská organizácia. Člen ÚV Čs.strany lidovej a predseda výkonného výboru jej slovenskej krajinskej organizácie. Zakladateľ jej tlačového orgánu Ľudová politika a určitý čas predseda jej masovej organizácie Zväzu ľudových zemedelcov. V programovom vyhlásení pred parlametnými voľbami v roku 1925 formuloval ideologické a politické princípy hnutia (nazývaného Mičurovou stranou) : kresťanský solidarizmus, slovanská a česko-slovenská vzájomnosť, spolupráca českých a slovenských katolíkov, ich pozitívna účasť na štátnom živote, nepodporovanie autonómie, podpora krajinskému zriadeniu, boj za hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky slovenského národa. Strana nezískala na Slovenku väčší vplyv. Získal poslanecké kreslo za pomoci českej zložky strany)


Súdna tabula v Košiciach v dnešnej dobe. Po vzniku ČSR bol jej prvý prezident v rokoch 1923-31 Prof. JUDr. Martin Mičura

V 30. rokoch v nej začali vznikali spory o nový program vo vzťahu k Slovensku. Osobne presadzoval líniu šéfa strany ThDr. J. Šrámka vrátane politiky obrany demokracie a republiky pred hroziacim fašistickým nebezpečenstvom. Po vyhlásení autonómie, koncom októbra vystúpil z parlamentného klubu Čs.strany lidovej a vstúpil do klubu HSĽS. Ľudáci ho však z politického života odstavili. Udržiaval styky s predstaviteľmi bývalých vládnych strán i s reprezentantmi tzv. umiernených ľudákov. Zúčastňoval sa na ich pokusoch o vypracovanie programu na obdobie po skončení vojny. V septembri 1941 sa Vojtech Tuka s členmi Deutsche Partei a HG zásadnou mierou podieľal na vypracovaní a prijatí Vládneho nariadenia o právnom postavení Židov, ktoré de facto obnovovalo stredoveké diskriminačné opatrenia. Tie sa v praxi rozšírili nad rámec nariadenia aj voči židovským náboženským obciam, čo
Sudcovské váhy
v roku 1943 Najvyšší správny súd pod vedením Dr. Martina Mičuru označil za protiprávne a neplatné, čo už bolo pre mnohých neskoro. Deportovaných 2/3 slovenských Židov bolo mimo územia krajiny a veľká časť z nich už pravdepodobne nežila.
Na porade v júni 1943 za účasti Ursínyho, Sidora, Zaťku, Sokola, Čarnogurského dospeli k záveru, ža Slovensko oslobodia vojská západných imperialistických veľmocí, ktoré sem preniknú cez Balkán a na Slovensku bude treba vytvoriť novú vládu na čele s Dr.Martinom Mičurom. Osvojil si názor a snažil sa, aby Slovensko svoje ozbrojené vystúpenie zo spojeneckého zväzku s Nemeckou ríšou koordinovalo s jeho spojencami Rumunskom a Bulharskom. Začiatkom augusta 1943 sa v jeho byte v Bytči konala porada za účasti Šrobára, Karvaša, Zaťku, Sokola, na ktorej sa konštituovala odbojová skupina a na ktorej prijali memorandum (nazývané memorandum 5 bývalých ministrov), adresované exilovému prezidentovi Benešovi do Londýna. Navrhovali v ňom zriadenie Ústredného NV, ktorý ku koncu vojny prevezme na Slovensku moc a zabezpečí, aby sa krajina vyhla anarchii a prispeje k obnoveniu ČSR pri zabezpečení svojbytnosti slovenského národa a jeho rovnoprávnosti s českým národom v štáte. Práce skupiny sa navonok nezúčastňoval po vymenovaní za člena Štátnej rady. Ako podpredseda Štátnej rady podpisoval Dr. Imrichovi Karvašovi splnomocnenie na presun financií a strategických zásob pre povstanie do Banskej Bystrice. Spolupracoval vo veci tiež s Rudolfom Fraštackým, zaťom bývalého Krajinského prezidenta Dr. Jozefa Országha. Zo zahraničím udržoval kontakty aj prostredníctvom konzula Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, ktorým bol Hans Keller a prostredníctvom generálneho konzula a šéfa Švajčiarskej obchodnej misie, ktorým bol Max Grässli. V júli 1945 ho v Bratislave zatkli sovietske bezpečnostné orgány, zomrel vo väzení v Moskve. Bol akcionár viacerých účastinných spoločností, člen správnych rád cementární v Ladcoch, Lietavskej Lúčke, Baťových závodov na Slovensku. Po vzniku ČSR odkúpil od L. Poppera časť lesov bytčianskeho panstva. Prispieval do viacerých novín a časopisov. V rokoch 1925-39 bol poslanec NZ, 1943-45 podpredseda Štátnej rady Slovenskej republiky. Generál Jozef Turanec pri príležitosti vydávania svojej osoby na Slovensko neskôr oznámil, že keď si ho bola prevzať eskorta do väzenia, kričal na neho Dr. Martin Mičura z okna väzenia ,, tu sme ". T.j. vtedy ešte žil.
Agrárnik Ján Ursíny *11.10.1896 Rakša †08.01.1972 Rakša, politik, cirkevný hodnostár počas 2.Svetovej vojny hospodáril v Turci (podľa JUDr. Jána Mikulu) na veľkostatku.

Biblia


Na služobnom automobile Horch sa vozil president Najvyššieho súdu, bývalý minister, tekovsko-nitriansky župan, profesor UK, veľkostatkár, podpredseda správnych rád a akcionár fy Baťa, cementární Ladce a Lietavská Lúčka, jeho Excelencia Dr. Martin Mičura. Bol aj poslancom a predsedom Čs. strany Lidové na Slovensku a birmovným otcom Aladára II. Ondrejkovics. Spolu s bratom Tiborom ich zobral na Vyšehrad a do chrámu svatého Víta automobilom Horch pri príležitosi tisíc rokov od smrti svatého Václava.


Obaja bratia Aladár Ondrejkovič II a Tibor Ondrejkovič dostali od Dr. Martina Mičuru pamätné zlaté medaily razené pri príležitosti svatováclavského milénia 28.septembra 1929.

Na miléniu bola prvý krát verejne vystavená svatováclavská koruna. Dr. Martin Mičura bol spoločensky veľmi aktívny. Priatelil sa s ním a často súkromne stretával president ČSR T.G.Masaryk, jeho deti, osobitne Alica Masaryková a Ján Masaryk. Jeho veľmi dobrými priateľmi boli spisovateľ a Krajinský vicepresident Dr. Janko Jesenský, kolega guvernér SLOVENSKEJ NÁRODNEJ BANKY Dr. Imrich Karvaš, Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič, Krajinský president Dr. Jozef Országh, Rudolf Fraštacký, Dr. Markovič, rodina Ondrejkovič, atď. Dr. Martin Mičura spoluzakladal štát a Právnicku fakultu UK v Bratislave.


Kniha vyhľadávaná domácimi a zahraničnými prominentami: Zlatá kniha Sovenska, vydaná v roku 1929.

Vysoko vážená prezidentka Čs. červeného kríža Dr. Alice Masaryková bola o.i. zakladateľka sanatória pľúcnych chorôb vo Vyšných Hágoch.
Na vyššie vloženom snímku zo Zlatej knihy Slovenska sú páni - T.G.Masaryk prezident ČSR, Dr. Martin Mičura prezident Správneho súdu, profesor UK a poslanec a predseda politickej strany SĽS a poslanec msgr. Andrej Hlinka.
Dr. Martin Mičura bol zakladateľ a jedným s prvých profesorov na Právnickej fakulte UK na terajšej Štúrovej ulici v Bratislave.

Slovenská všeobecná úverová banka so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1921 ako právny nástupca Maďarskej všeobecnej úverovej banky. Po krátkom období rozmachu v dvadsiatich rokoch, kedy sa podieľala na financovaní rôznych domácich a zahraničných podnikov a bánk, v roku 1930 väčšinu jej akcií preberá Banka československých légií. Po roku 1939 nastáva úpadok banky odlivom českého a maďarského kapitálu. Medzi významných predstaviteľov banky patrili Fedor Houdek, Anton Mederly, Dr. Martin Mičura. V roku 1941 sa začala jej likvidácia, ktorá sa skončila až v roku 1950. V archíve sa nachádza písomná registratúra v rozsahu 10 bm.
Americko-slovenská banka, založená v roku 1920 americkým bankárom slovenského pôvodu Michalom Bosákom, ktorého podpis sa nachádza na desaťdolárovej bankovke z roku 1907.
Uskutočňovala najmä prevody finančných prostriedkov amerických Slovákov do Československa. Okrem Michala Bosáka medzi jej významných predstaviteľov patrili Pavel Blaho, Dr. Martin Mičura, Ľudovít Okánik. Z jej písomnej registratúry sa zachovalo iba málo písomností.
Vchod do bývalých závodov Baťa Borovo v okolo roku 1936. Jednotlivé závody fy Baťa v rôznych krajinách medzi sebou spolupracovali podľa možnosti aj v rokoch 1939-45. Druhým najväčším účastninárom slovenskej časti firmy Baťa bol v rokoch 1939-45 Dr. Martin Mičura. Jeho postavenie v správnej rade bolo zároveň rozhodujúce.
Takto si spomínajú zamestnanci firmy Baťa ú.s. v Šimonovanoch, terajšom Partizánskom na príchody prezidenta Najvyššieho súdu JUDr. Martina Mičuru na vládnom automobile Horch v rokoch 1939-45.


Tretí zľava v prvom rade veľmi skúsený úradník Krajinského úradu v Bratislave Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza, vedľa akad. maliar Štefan Polkoráb. Na snímke prvý sprava stojí riaditeľ Št. nakladateľstva spisovateľ Štefan Letz, tretia a štvrtá sprava v tom istom rade sú dcéry Dr. Ondrejkoviča stredoškolská profesorka Gizelle a študentka Kamila. Prvý sediaci sprava univ. tretí univ. prof. Dr. Eugen Perfeckyj, vedľa akad. maliar a spisovateľ Janko Alexy, páter Arccus a Vladimír Černák.


Janko Alexy 1928

Po 14. marci 1939 Kirschbaum a Ľudáci si začali organizovať činnosť nového štátu, JUDr. Anton Rašla pracoval na vojenskej prokuratúre, Dr. Gustav Husák bol iba koncipient u advokáta. Asi v roku 1941 sa v Bratislave vytvoril " Zväz špeditérov - dopravcov na Slovensku ". Za bývalej ČSR bolo na Slovensku päť špeditérskych firiem - všetko českých. Tie po vytvorení Protektorátu Čiech a Moravy prevzali ríšski Nemci, takže riadili aj novovzniknutý Zväz špeditérov - dopravcov na Slovensku. Začiatkom roku 1942 hľadali pre Zväz špeditérov tajomníka. Žiadosť si podal aj Dr. Gustav Husák, nemčinu ovládal. Sekretariát Hlinkovej ľudovej strany ho známeho ako komunistu neodporučil, preto predložil svoju žiadosť na svojmu známemu JUDr. Jánovi Mikulovi. Ten ho ako priateľa odporučil a tak Dr. Gustav Husák dostal miesto až do povstania v auguste roku 1944. JUDr. Ján Mikula bol predseda Združenia priemyslu, obchodu, živností, bánk a poisťovní.
Mičurova vila v Bytči. Prof. Dr. Martin Mičura si ju postavil v roku 1919. Projektoval ju architekt Milan Michal Harminc. Tu publikovaná fotografia vily Dr. Martina Mičuru s láskavým povolením pána Susolíka. Napriek verejným protestom slovenského obyvateľstva v Bytči ju zbúrali v roku 2008.

Minister obrany vojnovej Slovenskej republiky sa po čiastočne potlačenom SNP stal v roku 1944 Štefan Haššík *25. 11.1898 Dlhé Pole †24.07.1985 Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA.


Napriek politickým zmenenám po roku 1989 iba symbolický hrob Dr. Martina Mičuru na Martinskom cintoríne v Bratislave


Syn guvernéra Národnej banky Dr. Imricha Karvaša doc. ing. PHDr. Milan Karvaš. Jeho Ctihodnosť JUDr. Martin Mičura bol priateľ celej ich rodiny.

Dielo : Rovnaké práva pre Slovensko. Ba 1933.
Literatúra: Pamätnica Dr.Martina Mičuru. Ba 1933 ; Kramer. J.: Slovenské autonomistické hnutie 1918-1929. Ba 1962, s.303-304; Dejiny Slovenska 5. Ba 1985, s.59,61,62, 129; Trapl, M.: Československá strana lidová na Slovensku v letech 125-1938. Historický časopis, 46, 1988, č.3, s. 480-484; biografické články : Národný denník, 12, 19.9.1933, s.1; Ľudová politika, 9, 179.1933, s.1 a 4. Československo. Biografie, Serie 5, 18.1.1937; SNS 2, s.356; RLS, s.215; ES 1 s.449; 3,s.573; ESNP, s.311, 543; MČSE 4, s.233; Archív BiO MS (dotazník 1935, životopis). Encyklopédia Slovenska A-Z ; JUDr. Ján Mikula " Povstanie s legendou " ; pplk. Aladár Ondrejkovič; Sidónia Hutárová ; Gizelle Kerney ;

Poznámky: JUDr. Milan Mičura Malar Magdin 1921-1997 ; Magdaléna Fábry rod. Vojčeková 1908-1996 ; (medzi rokmi 1939-45 slúžil por. aut. Anton Fábry s priateľom a kolegom por. jazd. od jari 1944 npor. aut. zál. Aladárom II. Ondrejkovičom v Automobilnom prápore 1) ; Magdaléna Mičurová r. Sohlmannová ;

Autor srdečne ďakuje pracovníkom Švajčiarskej diplomatickej misie v Bratislave za poskytnutie kópie literatúry v ktorej opisuje konsul Max Grässli svoje pôsobenie v medzi rokmi 1939-45 v Bratislave.


 

51 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 tomas mraz tomas mraz | E-mail | 16. prosince 2010 v 20:35 | Reagovat

zdravim nacadzam sa v gb a mozem vam odporucit k precitaniu knizku ktora nedavno uvidela svetlo sveta  Napiosal ju Ing. Jan Micura moj stryko a jedan s clenou nasej nemalej rodiny micurovcou!!!

velmi kvalitne spracovana a velmy krasne podokladana foto dokumentaciou prierezu zivota DR Martina Micuru nielen zo profesionalneho hladiska ale aj s rodinneho kruhu  S poctivim srdcom mozem konstatovat rodina Micuroucou je stale rodina Micurovcou

2 Ursíny Ivan Ursíny Ivan | E-mail | 22. července 2011 v 10:44 | Reagovat

Celému článku nemôžem veriť preto že je tam uvedené že: Ján Ursíny dostal od Milana Hodžu veľkostatok. Toto ale nie je pravda. Hospodáril na rodinnom hospodárstve rodiny Hodža a Ursíny.

3 Ursíny Ivan Ursíny Ivan | E-mail | 24. ledna 2012 v 13:06 | Reagovat

Tento článok je skoro rovnaký ako článok na stránke Ondrejkovics. Líši sa asi len v opise J.Ursínyho. V obidvoch je však chyba v názve Mikulovho diela. Správne má byť „Dr. Mikula Ján: „Povstanie“ s legendou.“ Dielo je uvedené na int. stránke Pospolitosť a tiež v knižnici kňažského seminára v Badíne. Odchovanci Svoradova povstanie neuznávali a nazývali ho puč a pod. Mikula chce vyvracať knihu historika J. Jablonického: Povstanie bez legiend, ktorý pretože sa držal histórie a pravdy bol v r. 1970 perzekvovaný a vylúčený z obce historikov. Jeho dielo neprináša nové fakty len manipuluje s dôkazmi ako sa mu to hodí. Používa polopravdy a aj nepravdy na očiernenie účastníkov protifašistického odboja a povstania v boji proti totalite.

4 advokát bratislava advokát bratislava | E-mail | Web | 26. září 2012 v 17:10 | Reagovat

sikovny clanok, ze v tom obdobi neboli dobri pravnici len v Bratislave ale aj v inych castiach Slovenska

5 Ľubica Ľubica | E-mail | 1. února 2013 v 17:35 | Reagovat

Neviem či mi tu ešte niekto odpiše ale zaujimalo by ma ako sa vola tá kniha od Ing. Jána Mičuru

6 BH BH | E-mail | 2. února 2013 v 13:13 | Reagovat

Prosím neviete niekto v akom príbuzenskom vzťahu k Martinovi Mičurovi je Rozália Haščíková rod. Mičurová? Vopred ďakujem.

7 Dagmar Brno Dagmar Brno | E-mail | 10. února 2013 v 19:22 | Reagovat

Děkuji moc za článek, který mi objasnil spoustu věcí. Pan Dr. Martin Mičura byl velmi blízkým přítelem naší rodiny a krstným otcom (doufám, že jsem to napsala bez chyby) mého otce, když ještě naše rodina žila před válkou ve Velké Bytči.

8 Peter Peter | 15. února 2013 v 12:27 | Reagovat

Dcéra obvodného notára Rudolfa Mičuru, bratanca JUDr. Martina Mičuru.

9 BH BH | 11. března 2013 v 13:24 | Reagovat

A prečo potom máte v rodokmeni len dcéru Melániu?

10 Jaroslav Martin Vyskovsky Jaroslav Martin Vyskovsky | E-mail | 11. srpna 2013 v 7:43 | Reagovat

Volam sa Jaroslav Matin Vyskovsky a pan Dr. Matin Micuta bol moj kstny otec. Taktiez bez ohladu na fakt,ze sa stal mojim krstnym otcom bol Dr. Martin Micura zaroven aj mojim pribuznym zo strany mojho otca Jaroslava Vyskovskeho senior - poslanca CS Narodneho Zhromazdenia v rokoch 1945-1948. Zijem v New York,NY, USA.

11 dusan.ko dusan.ko | E-mail | 27. října 2013 v 20:00 | Reagovat

Našiel som torzo "Putovného pohára ministra Dr.M.Mičuru" z roku 1922

12 Ján Mičura Ján Mičura | E-mail | 25. března 2016 v 7:48 | Reagovat

Z matrík viem,že Rozalia sa narodila aj zomrela v roku 1901.

Viem, že Anna Mičurová bola vydatá za Jána Haščíka a to vo väzbe blízko v Dr. Mičurovi.

Ak viete niečo bližšie oznámte.

Ján Mičura

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama