Dragounský pluk č.8

3. června 2006 v 14:31
Obeta
Knížete Václava Svatého (Pardubice), jeho názov do rozpadu Rakúsko-Uhorska bol Montecucolliho dragounský pluk č.13. V tejto najstaršej vojenskej jednotke v monarchii, slúžili výhradne ako dôstojníci p.p. kadeti šľachtici. V tradícii pluk pokračoval za existencie 1.Čs. republiky, ale vykonávali tu vojenskú prezenčnú službu v ŠDZJ aj synovia veľkopodnikateľov a najvyšších štátnych funkcionárov.

Svatý Václave, vévodo české země,
kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha!
Kyrieleison.

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tam pójde,
v život věčný, oheň jasný svatého Ducha.
Kyrieleison.

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námy.
Utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave!
Kyrieleison.

Pri príležitosti svatováclavského milénia 28.09. 1929 odovzdali pod sochou svatého Václava v Prahe standardu 8. jazdeckému pluku, ktorú prevzal jeho veliteľ plukovník JUDr. Jozef Koutňák. Od tej doby sa nazýval Pluk Knížete Václava Svatého. Pre službu v ňom boli kladené mimoriadne nároky, ale frekventanti z veľmi bohatých rodín mali už ako chlapci súkromných učiteľov jazdy na koni, boli vynikajúcimi jazdcami. V ŠDZJ Pardubice boli z územia Slovenska frekventanti len jednotlivci, ktorí predviedli najvyššie jazdecké schopnosti a ktorých spoločenský status ich tejto službe predurčoval. Jedným z nich bol slob. asp. jazd. Aladár Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza, po rehabilitácii v roku 1991 Ministrom obrany pplk.tank. v. v. Aladár Ondrejkovič.

Alarár Ondrejkovič
Poručík jazd. Aladár Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza a stotník Alfonz Lošonský v jazdeckých kasárňach pluku 11 v Bratislave.


Vtedajší ppor jazd. Aladár Ondrejkovič spomenul, on v Jozefove najlepší jazdec pluku, po preložení do Pardubíc bol iba priemerným. Mal čo doháňať dovtedy, kým sa stal víťazom Veľkej pardubickej military. Doma rástol na koni, na vidieku bol jeho otec Stephanus Ondrejkovics správca školy a učiteľ, mali vlastné kone, na neosedlaných ich Aladár Ondrejkovič ako chlapec jazdil plaviť do Váhu. Frekventantmi ŠDZJ boli syn ministra Obrany ČSR Františka Machníka, syn generálneho riaditeľa Živnobanky mladý Preis, mladý Schicht, kniežatá František a Karel Schwarzenberg, Jan Thurn-Taxis, Jan Dobrženský atď. Ppor. Aladárovi Ondrejkovics mladý Schicht pripomínal bez závisti ,,Ali tobě to proto jde, nebo máš uherskou krev ". Nepísanou kapitolou, o to prísnejšiou boli požiadavky na uniformu, výstroj a spoločenské vystupovanie.
JPO
Uniforma a čižmy mohli byť šité len u špecializovaného najrenomovanejšieho krajčíra a čižmára. Napriek cene npr. rajtky 900kč a čižmy najmenej 800kč v skutočnosti nebol nikto iný v štáte schopný dodržať požadovaný strih a kvalitu. Okrem toho požiadavkou bolo, aby jazdecký dôstojník mal dva súkromné kone.
Denne strávil šesť hodín v sedle. Nemohol sa blamovať pred kolegami a veliteľmi, preto si kvalitné kone zabezpečoval sám. Koň, primerane kvalitný polokrvník určený pre radovú službu, by tú záťaž nevydržal. Ale ani kôn z najlepšieho chovu nemohol byť jazdený každý deň. Po šesť hodinovom jazdení potreboval 24 hodín odpočinok. V sobotu dôstojníci cvičili Sedliacku jazdu, ktorá bola zložená väčšinou z privilegového stredného sedliackeho stavu agrárnikov. Nebola iná možnosť, ako preukázať pred nimi najvyššiu profesionalitu a umenie jazdeckého dôstojníka. V sobotu večer po cvičení usporadúvali pre nich agrárnici zo svojimi rodinami spoločné zábavy, kde museli predviesť svoju spoločenskú úroveň. Gáža mladých ppor. jazdectva bola najviac 900kč mesačne. Vyššie uvedené náklady hradili s pýchou hlavne ich rodičia.
Shagya
Osobitné požiadavky Čs.armády boli aj na budúci rodinný život mladých dôstojníkov. Jeho budúca manželka musela mať veľké veno a zodpovedajúci rodinný pôvod a národnosť. Keď sa hodlal mladý dôstojník oženiť, bol povinný predložiť všetky požadované doklady o budúcej manželke a jej rodine svadobnej komisii zloženej zo starších dôstojníkov pluku. V prípade ak svadobná komisia zamietla jeho žiadosť o povolenie k sobášu a keď sa hodlal napriek tomu oženiť, nebolo pre neho inej cesty, ako odísť z armády.


Aspirant jazd. Aladár II. Ondrejkovič s kolegami, na snímke v prvom rade vpravo. Vedľa neho sedí aspirant jazd. Jaromír Nechanský, syn štátneho zamestnanca a kolegu pána Štefana Turbu, brata Aladárovej matky pani učiteľky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba. Veliteľ sediaci v strede má červené rajtky kombinované s bielou kožou.

Napriek tomu vážené rodiny mali veľký záujem mať zaťa dôstojníka. Sobášom dcéry s ním celá jej rodina stúpla v spoločenskom rebríčku. Veno sa im vrátilo inou formou. Podľa predpisu A-XIV povolenie ,, k sňatku " vydávalo dôstojníkom zbraní príslušné zemské veliteľstvo a dôstojníkom generálneho štábu MNO. Obe skupiny dôstojníkov mali stanovené podmienky: vek 28 rokov, politická spoľahlivosť snúbenice, aspoň stredné vzdelanie snúbenice a vysvedčenie o jej zdravotnom stave. Pre dôstojníkov zbraní bola určená kaucia (veno snúbenice) vo výške 50 000 Kč, nábytok do dvojizbového bytu a výbava. Pre dôstojníkov generálneho štábu to bola kaucia 100 000 Kč, nábytok do trojizbového bytu a výbava. Nebolo dovolené dôstojníkovi v uniforme niesť zavazadlo a cestovať električkou. Keď pricestoval vlakom, čakal naňho vojenský sluha a batožinu mu odniesol. Na železničnú stanicu ho prišla čakať vojenská drožka, alebo automobil. Bolo povinnosťou vždy nosiť biele rukavice. Ešte päťdesiatych v rokoch bola na olympijských hrách v disciplíne military podmienkou dôstojnícka hodnosť.


Ppor. jazdectva zálohy v ďalšej činnej službe Aladár II. Ondrejkovič bol víťazom viacerých jazdeckých dostihov, ale najviac si cenil svoje víťazstvo pretekoch Military Pardubice.
por. Aladár O.
Manželka vyslanca v Rumunsku a Juhoslávii pani Milena Mileczová rod. Slezáková, por. jazd. Aladár Ondrejkovič - S. a jeho sestra sleč. Magdaléna Ondrejkovics - Sandor de Szlavnicza
Dôstojnícka hviezda
Ppor. jazd. Aladár Ondrejkovič slúžil pod bedlivou kontrolou svojho protektora a garanta v armáde. Bol to vtedy mjr gšt. Alojz Androvič z 2. odelenia Hlavného štábu v Prahe, jeho príbuzný z dvoch strán, po matke aj otcovi, tiež (okolo roku 1865 Hlavný slúžny v Púchove) Alexander Androvich de ( Androvics, Androvič ). Plk gšt. Alojz Androvič mal syna a dcéru. Syn MUDr. Alojz Androvič - Vážsky prednosta Neurologickej kliniky v Trnave, básnik (literárny smer katolícka moderna) zbierka ,,Listy Kataríne", vykonával lekársku prax po roku 1968 vo Švajčiarsku. Dcéra plukovníka Androviča Vážená pani Elenka Androvičová vydatá Švančar. býva v Bratislave.
Dašice
Dragounské kasárny Dašice - pre dve eskadróny jazdy a veliteľa korouhve. V pluku opäť po roku 1945 slúžil kpt aut Aladár Ondrejkovič a tu teraz naopak zavádzal mechanizáciu do celej dovtedy hipomobilnej vojenskej jednotky.
hh
Rešpektovaný partner a obávaný súper svetových zpravodajských centrál, plukovník gšt. František Moravec, prednosta 2. oddelenia HŠ, priamy nadriadený majora gšt. Alojza Androviča v 2. oddelení Hlavného štábu v Prahe. Major Alojz Androvič bol jeden z iba troch majorov generálneho štábu slovenskej národnosti v tejto hodnosti vo vtedajšej Československej armáde.
(Ventura František * 13. 8. 1894 Vysoké Mýto, + 1. 12. 1969 Praha). Snáď ešte nie je zabudnutý úspech npor Františka Venturu a koňa Eliota na letných olympijských hrách v roku 1928 v Amsterdame. Do republiky táto dvojica priviezla zlatú medailu v parkurovom skákaní. Bola cenná preto, že sa v Amsterdame zišla konkurencia zo všetkých zemí, zastúpená predovšetkým kavaleristami - dôstojníkmi hipických zbraní. Vo všetkých zemiach bol kôň rýchlym dopravným prostriedkom v armádach a kavaleristi mali možnosť veľkého výberu športového materiálu.
Drag
MILITARY alebo VŠESTRANNOSŤ

Military, vzniklo z potrieb testovať koňe v ich úlohách pre armádu. Je to trojdenná jazdecká disciplína všestrannej jazdeckej spôsobilosti.
Hodnotenie sa vykonáva podľa priebežného poradia po každom súťažnom dni na princípe trestných bodov. Víťazí jazdec s najnižším počtom bodov po poslednom dni.

Military sa skladá z troch jazdeckých disciplín rozdelených po jednej na každý deň:
DREZÚRA - hodnotenie prevedenia jednotlivých predpísaných cvikov
elegancia + kontrola = jazdec s koňom predvádzajú v gymnastickej súhre povinnú zostavu
Bodové hodnotenie: prevedenie predpísanej zostavy, v priebežnom poradí víťazí ten, kto dosiahne najnižšieho súčtu trestných bodov
CROSS-COUNTRY - TERÉNNA SKÚŠKA - hodnotenie fyzickej kondície
odvaha + síla = kôň a jazdec absolvujú trasu 32 rôznych terénnych skokov; dĺžka trasy12 km
Bodové hodnotenie: zastavenie pred prekážkou = odmietnutie poslušnosti - najviac 3 x 20 trestných bodov - potom následuje diskvalifikácia
pád koňa - vylúčenie
pád jazdca - 60 bodov
prekročenie stanoveného časového limitu - 1s - 1 trestný bod
PARKÚR - hodnotenie poslušnosti a pozornosti koňa
presnosť + krása = klasické skoky cez umelé prekážky
Bodové hodnotenie:
zhodenie prekážky - 4 trestné body
zastavenie pred skokom = odmietnutie poslušnosti - 4 trestné body
prekročenie stanoveného časového limitu 1s - 1 trestný bod
pp


Military na olympijských hrách

Československo dosahovalo na olympijských hrách úspechy v disciplíne jazdectvo v období pred druhou svetovou vojnou, keď bolo armádnym športom. Zástupca drezúrneho jazdenia pán Emanuel Thiel v roku 1924 obsadil šieste miesto. V roku 1928 získal v Amsterdame zlatú medailu npor František Ventura s koňom Elliot. Československí jazdci sa zúčastnili s úspechom v roku 1936 olympíjskych hier v Berlíne, kde trojčlenný tým v military vybojoval štvrté miesto. Po druhej svetovej vojne sa Československo zúčastnilo olympiády v Ríme, kde reprezentovali Šembera a Hrúzik. V roku 1992 splnil kvalifikačný limit do Barcelony Jiří Pecháček v disciplíne skoky, pre chorobu koňa však zo súťaže odstúpil.
K spojeneckým záväzkom Rumunského kráľovstva voči ČSR v roku 1938 zaujal jednoznačne kladné stanovisko aj mimoriadne nekompromisný, tvrdý, energický veliteľ Vojenskej tajnej služby Rumunska v rokoch 1924-40 a nočná mora nielen pre svojich oponentov Mihail Moruzov - SSI, Directul Serviciului Secret de Informaţii al militar României, (Siguranta). Na tieto vzťahy Slovenská armáda a diplomacia prostredníctvom náčelníka 2. odd. štábu slovenskej armády - mjr pech. Alojza Androviča po 14 marci 1939 proti záujmom Nemeckej ríše okamžite nadviazala. V apríli 1940 boli popravení v Rumunsku dvaja nemeckí agenti.

Veliteľ - Directul SSI Mihail Moruzov bol popravený 27.novembra 1940 vo väznici Jilava po abdikácii kráľa Carola II a keď dňa 04.09.1940 nastolil v Rumunsku diktatúru generál Ion Antonescu. Proti Rumunsku pôsobil nemecký OKW Abwehr - Abteilung III F3, Abt.II 1 OS, Abt.I/M Ost-Sud, Abt.I Luft/AO, Abt.I/P/Ost. Dôverník OKW v Bukurešti bol mjr v.v. Urluzianu. Spojenie s ním udržovali cez nemecké velvyslanectvo v Rumunsku prostredníctvom vedúceho kancelárie Bluchera. Aj keď bol major Urluzianu na penzii pracoval na ministerstve obrany. Dodával správy o organizácii rumunskej armády a plánoch nástupu proti Maďarsku, pre prípad vojny medzi Rumunskom a Maďarskom.
kk
Veliteľ - Directul SSI Mihail Moruzov

Oberst Emil Just bol v OKW Abwehr I zástupca plk.Hansa Pieckenbrocka. V roku 1941 vojenský pridelenec v Rumunsku.


V skutočnosti boli dôstojnícke dragúnske rajtky kombinované s bielou kožou. Aj dnes má autor otcove dôstojnícke nohavice zo zeleného súkna predvojnovej armády. Nevykazujú žiadne známky opotrebovania.


 

44 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Kofan Kofan | E-mail | Web | 17. března 2010 v 18:36 | Reagovat

Tá terénní skouška mi pomohla.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama