Gejza Turba

13. května 2006 v 21:19narodený v Bojniciach, alebo Veľkých Bieliciach 25.07.1882 †1960 Prievidza. Pracoval na Okresnom súde v Prievidzi, ako Hlavný súdny oficiál pozemnoknižného oddelenia. Amatársky sa venoval archeológii, osobitne paleontológii a prehistórii. Zaslúžil sa o archeologický výskum kraja. V roku 1924 bol spoluzakladateľ Muzeálneho spolku Hornej Nitry. Skúmal hlavne oblasť Bojníc a Hradca, kde našiel množstvo cenných predmetov. V r.1930 uverejnil v časopise " Náš kraj " sériu článkov v ktorých upozorňoval na archeologické lokality a náleziská na Hornej Nitre a vyzval na zachovanie starých pamiatok. V 1937 roztriedil bohatý zbierkový fond múzea Hornej Nitry v Prievidzi, ktorého bol častým darcom.
S priateľom prepoštom Karolom Antonom Medvedským de Medveczei és Kis Bisterczei včasne indetifikoval dôležitosť lokality " Prepoštská jaskyňa ". Otec Michael Turba, Obvodný notár vo Veľkých Bieliciach, Prievidzi a Bojniciach. Matka Paulina Balazsovits sa narodila *28.07.1857 vo Veľkých Bieliciach v rodinnej kúrii č.53. Jej rod. Stephan Balazsovits Lanio, matka Anna Závodszky, krst. rod. Joan Matula Ludirector a Anna Prokop. V nej ubytovala, ošetrovala a stravovala v čase Napoleonských vojen prastará matka Gejzu Turbu ranených, chorých a vyhladovaných francúzskych vojakov vracajúcich sa po porážke z Ruska a následne ich prenasledujúcich ruských vojakov. Mnohí z nich umierali.


Vincentia Androvits *31.12.1867 Veľké Bielice jej rodičia Stephanus Androvits a Susanna Balazsovits, krstní rodičia Stephanus Balaszovits a Anna Závodszký.

Štefan Turba V Bratislave na Kapitulskej ulici č.5 sídlil jeho brat Štefan Turba vysoký poštový úradník a mešťanosta Bratislavy. Bol iniciátorom a hlavnou osobou zodpovednou za stavbu budovy Novej pošty v Bratislave na dnešnom Námestí slobody, danej do čiastočnej prevádzky v roku 1945 a dokončenou pre nedostatok finančných prostriedkov a problémy s nedostatočnou únosnosťou podložia až v päťdesiatych rokoch.

Nová pošta Z toho sa nikto nepoučil a obdobné problémy mala o päťdesiat rokov neskôr susedná stavba Národnej banky Slovenska s následnými zbytočnými finačnými nákladmi. Manželka Štefana Turbu bola Mariška Turba rodená Ondrejkovics, sestra učiteľa správcu Štefana Ondrejkoviča.
Odorik Balazsovics - historik, kňaz (*10.12.1810 Sládečkovce, okres Nitra †11.8.1875 Nitra). Absolvoval gymnázium v Nitre, kde v roku 1832 vstúpil do rehole františkánov, v roku 1839 bol vysvätený za kňaza. Lektor filozofie a teológie na rehoľnom bohosloveckom učilišti, v rokoch 1856 - 59 vedúci slovenských náboženských misií, predstavený kláštora v Nitre, v roku 1868 provinciálny vikár rehole. Pri pedagogickej práci sa usiloval upevňovať národné povedomie. Autor stručných dejín, tzv. mariánskej provincie františkánov v Uhorsku a náboženskej beletristickej práce. Dielo: Xenium amoris. Ba 1865, Brevis historia conventuum ordinis s.Francisci seraphhici reformatae provinciae Marianae Hungariae. Ba r.1869. Literatúra Encykopédia Slovenska A -Z.

Balažoviech Vojtech *25.07.1910 Bánovcie nad Bebravou, ord. 17.05.1936, †23.05.1977, 1938 - kaplán Šurany, 1938 - kaplán Suchá nad Parnou, 1938 - kaplán Piešťany, 1940 - administrátor Svätý Jur, 1941 - farár Svätý Jur, 1948 - farár Piešťany; ...; k r. 1971 - administrátor Bratislava - Jarovce, príslušný k BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Klatová Nová Ves
V roku 1885 firma Fischer v Trnave zhotovila 3 zvony zasvätené Pánu Ježišovi, sv. Alojzovi a sv. Ignácovi. Tieto bohužiaľ, počas Prvej svetovej vojny (13. 06. 1916), Rakúsko-uhorský štát odobral na vojnové účely. Po vojne miestny správca farnosti, Michal Balažovič (1919-1921), dostal povolenie posvätiť nový zvon (05.11.1920), ktorý slúži dodnes. Bol vyrobený v roku 1919 vo Vítkoviciach.
Matka grófa Keglevich z Veľkých Uheriec, následne Topolčianok bola rodená Balazsovics de.
Sestra Mária Ondrejkovics rod. Turba bola učiteľka, jej manžel Stephanus Ondrejkovics II správca učiteľ.


Aladár, Editka, Tibor a Magdaléna, deti správcu učiteľa Štefana II. Ondrejkoviča a jeho manželky učiteľky Márie Turba na školskom dvore v Čiernej Lehote okres Púchov. Brička aj s koníkom ktorý slúžil aj pre práce žiakov na školskom pozemku bola pridelená Ľudovej škole a Ľudovej hospodárskej škole v obci Ministerstvom školstva ČSR.

Mešťanosta Bratislavy Štefan Turba bol nielen manžel Márie Turba rod. Ondrejkovič, ale aj bratom Gejzu Turbu a Márie Ondrejkovič rod. Turba. Gejza Turba záložný dôstojník K.u.K, bol ranený a následne zajatý v I. Svetovej vojne v Rusku. Odmietol amputáciu ruky napriek tomu, že mal gangrénu. Napriek tomu sa vyliečil sa bez amputácie. Zo zajatia v Rusku si priniesol domov zvyk požívania bieleho petroleja, ako lieku. Vrátil sa cez Čínu a Japonsko.


Manželka Otília Turba rod. Skladányi †1940 Prievidza, je pochovaná v rodinnej hrobke. Gejza Turba dal zhotoviť pre ňu rakvu z nehrdzavujúcej oceľe, ktorá mala v hornej časti okienko z nerozbitného skla. S pietou raz ročne v deň výročia jej úmrtia zostupoval do hrobky. Otília pochádzala pravdepodobne z česko-moravskej úradníckej šľachty (porovnať pečatný prsteň rodu Skladányi - erb rodu Skladaný). (Skladaný - pisář malých desek zemských kráľovstva Českého). Ich manželstvo bolo bezdetné.


Gejza Turba pochádzal po otcovi z tzv.novej šľachty (úradníckej). Tento rod prišiel do vtedajšej strednej Európy pravdepodobne počas panovania Rudolfa II. z departmentu Biggorre-Turba vo Francii južná čast Pirenejí (Gaskoňsko ?).

František Xaver Turba, slobodný pán, bol okolo roku 1700 kancelár Maltézkeho rádu v Prahe a rektor Karlovej univerzity. V jeho paláci v Prahe na Malej strane je dnes Japonské veľvyslanectvo. Rod mal palác s vinohradmi nielen v obci Turbovice vedľa majetkov rodu Lobkowitz pri Mělníku, ale mal palác aj v obci Kostelní Bříza. František Xaver Turba mal osobné a pracovné vzťahy k rodu Lobkovitz.

Kostelní Bříza, kostel sv. Petra a Pavla, to, co ho činí mimořádně cenným, sou kamenné artefakty v něm osazené. Uvnitř je řada pozoruhodných náhrobků z let 1584 a 1772 s latinskými a německými nápisy, s bohatou plastickou výzdobou a erby. Na vnějších stěnách několik uměleckých renesančních reliéfů a nápisů, připomínajících Stampachy, a cenný reliéf Kristova zmrtvých vstání ze 16. století. Uvnitř lodi kostela se nachází hodnotný náhrobník bývalého hejtmana Loketského kraje za rytířský stav Jana Václava z Turby (zemřel roku 1771 v 52 letech), zakladatele zdejšího zámku. Turbové byli úřednická šlechta, nobilitovaná poč. 18. stol. Vlastnili palác v Praze a statky na mělnicku včetně vsi Turbovice. Erb J. V. Turby na náhrobníku dosud obsahuje zbytky původní polychromie. Je dnes v obci již jediným znakem této vrchnosti, neboť štukový erb v zámku se koncem 80. let 20. stol. propadl se stropem 1. patra.


Korunovačný kríž z českých korunovačných klenotov

Zámek v Kostelní Bříze

Publikováno RF 20.02.2004 v Kulturní památky

Michael Turba a jeho syn Gejza Turba mali pracovné a osobné vzťahy k rodu Pálffy. Obvodný notár Michael Turba bol v 19. storočí v Prievidzi a Bojniciach povestný svojou mimoriadnou energiou a nekompromisnosťou. Mária Ondrejkovics r.Turba narodená v roku 1885 v Bojniciach sa vydala do rodiny Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza, ktorá mala spoločné majetky s rodmi Pálffy, Erdódy, Sóky, Majthényi atď. (compossesorát) a ktorá s nimi bola viacnásobne vzájomnými sobášmi previazaná. Po r. 1953 Gejza Turba často navštevoval v Bratislave syna svojej sestry Márie Ondrejkovič. Jej vnukom rozprával o svojich archeologických nálezoch a rodinnej histórii. Stýkal sa zo svojim švagrom Okresným náčelníkom Dr. Aladárom Ondrejkovič I., býv.ministrom Prof. Dr. Martinom Mičurom, zakladateľom Slov.Ligy (Dominus Rudolf Mičura bol Obvodný notár v Dlhom Poli a manžel Anny Ondrejkovics) a vtedy biskupom jeho Eminenciou ThDr. Karolom Kmeťkom. V spoločných záujmoch spolupracoval zo Stefanom Ondrejkovičom II., manželom svojej sestry Márie Turba. Bratancami Gejzu Turbu boli aj Ladislav Wunder, spolumajiteľ Prievidzkej banky, ktorého syn
MUDr. Ladislav Wunder, bol primár gynekológie bývalej židovskej nemocnice na Šulekovej ul. v Bratislave.


Michael Botta *28.09.1771 Bošany, rodičia Andreas Bootta a Domina Theresia Botta. Krstní rodiča Perillustris Dominus Andreas Bossányi cum filia Theresia Bossányi.

Bratancami boli aj MUDr. S. Botta, majiteľ Ušnokrčného sanatória v Bratislave tiež na Šulekovej ulici a otec primára Urológie v nemocnici na Hlbokej ul. v Bratislave MUDr. Františka Lábadyho (v r.1971 sa konala zakladajúca členská schôdza Slovenskej sexuologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, prvým predsedom sa stal primár MUDr. František Lábady) a pplk. Alojz Androvič I. z 2. oddelenia Hlavného štábu v Prahe, ktorého syn bol prednosta Neurologickej kliniky v Trnave MUDr. Alojz Androvič II. - Vážsky, náboženský spisovateľ, bratanec pplk. jazd. Aladár Ondrejkovič II. Lekárkou (v Nórsku) je aj chirurgička MUDr. Tanja Hoffmann, prapravnučka Michela Turbu, dcéra ing. Tanji Hoffmannovej rodenej Ondrejkovič.

Vnukovia sestry Gejzu Turbu si aj dnes pripomínajú jeho vilu s vežičkami v Prievidzi plnú cenných zbierok a pamiatok po rodoch Balazsovics, Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza, Szily, Skladányi, Turba atď. Okolo r.1985 natáčala Slovenská televízia v tejto vile reportáž a ešte aj dnes redaktori autorovi pripomínajú, ako obdivovali jej štukovú výzdobu.


Zuby s čelusťami mastodontov, prehistorických slonov ktoré slovenským múzeám venoval ich veľký donor, brat autorovej starej matky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba pán Gejza Turba. Fotografie nálezov, ktoré do múzea v Prievidzi a Martine daroval Hlavný súdny oficiál pán G. Turba zaslal autorovi pán Csaba Tóth, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.


Palác grófa Keglevich de Buzin v Bratislave, z rodu pokrvne spriazneného s rodinami Sandor de Szlavnicza a Balazsovics, tým nepriamo aj Turba


Palác rodu Keglevich v Bratislave. Vpravo palác rodu Erdody v rekonštrukcii. Rodu príbuzensky priamo spriazneným s rodom Sandor de Szlavnicza


Erb rodu Keglevich na paláci v Bratislave. Rod mal o.i. paláce pôvodne aj v Topolčiankach a Veľkých Uherciach.

Na snímku rozstrieľaná pevnosť Przemysl v Haliči, jedna z najväčších a najmodernejších v Európe. Dňa 22. marca 1915 bola dobytá ruskými vojskami hlavne pre zradu šéfa generálneho štábu pražského armádneho zboru plukovníka Alfreda Redla, ktorý bol hlavou rakúsko-uhorskej výzvednej služby. Plukovník Alfred Redl odovzdal nepriateľovi jej plány. Do zajatia padlo okolo 110 000 vojakov.
V roku 1914 padol na Východnom fronte rodák z Dolných Držkoviec D. Ján Ondrejkovič, syn Obvodného notára pána Stefana Ondrejkoviča I. a Urodzenej pani Anny Sandor de Szlavnicza. Jeho švagor D. Gejza Turba sa tu dostal ranený do zajatia.Poznámky: Hajdúsi Stefana Bočkaya v máji roku 1605 pod velením Gregora Némethyho prekročili pri Bratislave rieku Dunaj a začali plieniť Zadunajsko, Rakúsko a Moravu ;

 

45 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Viera Vávrová Viera Vávrová | E-mail | 1. května 2008 v 16:22 | Reagovat

Môj starý otec sa volal Michal Balažovič a bol zeman de Binoc-jeho rodina pochádzala z Bínoviec .Možno by sa dalo zistiť,či to bol on,ktorý bol pokrvne spriaznený s grofom Keglevichom.Vďaka

2 Emil Balažovič Emil Balažovič | E-mail | 19. února 2009 v 9:49 | Reagovat

Dnes t.j.19.2.09 som si prečítal Váš krasny komentár o historických udalostiach a osobnostiach rodiny Balažovič. Môj starý otec sa volal Jozef Balažovič a taktiež pochádzal z Bínoviec. Jeho otec sa volal Pavel Balažovičš. Druhý starý otec sa volal Vávro,alebo Vávra a patril mu kaštiel v Trsíne, ktorý je v susedstve s obcou Bínovce. Tieto informácie mám od nebohého otca, bohužiaľ viac neviem. Ak by sa vám podarilo vypátrať čokoľvek nové, dajte prosím vedieť. Veľmi by ma to zaujímalo. Ďakujem

3 Emil Balažovič Emil Balažovič | E-mail | 19. února 2009 v 12:27 | Reagovat

Oprava mailu

4 Peter Peter | E-mail | 14. ledna 2010 v 23:27 | Reagovat

Pri pisani sa prenasaju zjavne chyby

5 Milan Vyhlídal Milan Vyhlídal | E-mail | 29. listopadu 2016 v 12:10 | Reagovat

Dobrý den, prosím ozvěte se mně na e-mail. Zajímám se o osudy pana plk. Alojze Androviče. Předem děkuji. S pozdravem Milan Vyhlídal

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama